UGC

Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenme Çalışmalarımız Hızla Devam Ediyor


UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak faaliyet alanımız dünya nın her yeridir.

Türkiye nin 81 il ve ilçeleri ile dünya nın her yerinde şube ve temsilcilik açma çalışmalarımız hızla devam ediyor.

UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak yerel ve ulusal basını tüm birimleriyle tek çatı altında toplayarak Avrupa Birliği Projelerimizle türk gazetecilerin, yabancı gazeteciler ile ortak proje çalışması yapmak, mesleki tecrübelerini paylaşmak, Dünya nın her yerinde faaliyet gösteren gazetecilerle dayanışma içerisinde olması ve dünya barışının sağlanması yönünde çalışmalar yapıyoruz.

UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti olarak hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz.

Her siyasi partiye eşit mesafedeyiz. Gazeteciler halkın sesi, kulağı ve gözü olmalıdır.

Çünkü gazeteciler siyasetçi değil, halkın sesidir.

 

Türkiye deki tüm gazeteciler cemiyetleri ve derneklerine rakip olmadığımız gibi çalışmalarına saygı duyuyoruz.  Amacımız Türk Basınını güçlendirmektir. Türk basının sorunlarını en üst makamlarla çözmektir.

UGC ye üye, temsilci olmak, şube açmak ve bilgi almak isteyen meslektaşlarımız,

bizlere 0.543.5984470 nolu cep telefonundan,

www.ugc.org.tr  web sitemizden,

bilgi@ugc.org.tr e mailden bizlere ulaşabilirler.

Tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz.

UGC-Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu

 

Uluslararası Gazeteciler Cemiyetinin çalışmaları şöyle,

 

1-Gazetecilik mesleğini temsil etmek,

2-Meslek mensupları ve üyeleri arasında yakınlaşma ve dayanışmayı sağlamak,

3-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek ve bu tür etkinliklere üyelerinin ve meslek mensuplarının katılımını sağlamak; Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinin tanıtılmasını, benimsenmesini, uygulanması ve geliştirilmesini sağlamak. Meslek mensupları ve diğer meslek gruplarıyla kamuoyunu aydınlatmak için yurt içi ve yurt dışı geziler, yarışmalar, konferanslar, sempozyumlar, paneller, kurslar, toplantılar, gösteriler, spor etkinlikleri, piyangolar ve eğlence amaçlı etkinlikler düzenlemek, sergiler, fuarlar, müze, kitaplık ve lokaller açmak, gazete, dergi, bülten, broşür, kitap yayınlamak, radyo ve televizyonlar için programlar hazırlamak, yayınlanmasını sağlamak, bu yayınlara katılmak; Tüzük amaçlarına uygun web sitesi kurmak ve internet ortamında yayın yapmak,

4- Mesleği ilgilendiren sorunları incelemek, çözüm yollarını bulmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde ortak oluşumlar meydana getirmek, yurtiçinde ve yurtdışında toplantılara katılmak,

5-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

 6- Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesinde belirlenen ilkelerle, mesleğin onur ve saygınlığıyla bağdaşmayan, meslek gelenek ve kurallarına uymayan, aykırı hareket eden ve yaptıkları yayınlarla bu maddede sayılan ilkeleri, Tüzük hükümlerini ihlal eden üyeleri Yönetim Kurulu kararıyla yazılı olarak uyarmak, Onur Kuruluna sevk etmek; meslek ilkelerine uymayan yayın ve davranışlar için üyesi olmayan gazetecilere, yayıncılara ve yayın organlarına karşı da uyarı görevi yapmak; yasalar ve uluslararası sözleşmelerle gazetecilere tanınan hak ve özgürlükleri korumak amacıyla gerekli tüm girişimlerde bulunmak,

 7-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek, 

8- Her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir, 

9-Cemiyet faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunmak, yurtiçinde veya yurtdışında gerekli görülen yerlerde temsilcilikler, ,şubeler açmak, yurtiçinde veya yurtdışında kurulmuş veya kurulacak dernek ve üst kuruluşlara üye olmak, Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ve cemiyetler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir, 

11-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel  törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak, 

12--Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

13-İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,

14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, 

 15-Gerekli izin alınarak, dernek-cemiyetlerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

16-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki cemiyet -dernek veya kuruluşlarına üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

17-Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı cemiyet ve derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

18-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

19-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

20-Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler ve şubeler açmak,

21-Cemiyet amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, 

22- Gazetecilere indirimli tatil yapmalarını sağlamak,

23- İşsiz kalan gazeteciler için iş bulmalarına yardımcı olmak,

24- Maddi açıdan zor durumda olan gazetecilerin çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak ve burs sağlamak,

25- Gazetecilere özel hastanelerde indirimli muayene imkânları sağlamak,

26- Yurt içi ve yurt dışında hava yollarında indirimli seyahat etmelerini sağlamak,

27- Gazete sahipleri ile çalışan gazeteciler arasında bilirkişilik ve arabuluculuk yapmak,

28- Gazete matbaası olmayan gazetelere uygun fiyata gazete basımını sağlamak,

29-Yurtiçinden ve yurtdışından ayni ve nakdi yardım almak, bağış kabul etmek,

30- Uluslararası projeler oluşturmak ve proje çalışmaları yapmak, proje kapsamında bütün dünya ülkelerinde düzenlenen toplantılara katılmak. Avrupa ve Asya da oluşturulan ve davet edilen projeler iştirak etmek. Derneğimizin düzenlediği proje ve toplantılara yurt dışından gazetecileri- işadamlarını-sivil toplum örgütlerini davet etmek,

31- Uluslararası çalışmalarda Türkiye yi, Türkiye nin Tarihi Eserlerini, Doğa Güzelliklerini, Türk Gelenek-Örf ve Adetlerini, Türk Mutfağına da tanıtmak ve Türkiye nin Turizm Elçisi olmak.