UGC

Başvuru Koşulları


Üyelik formunu bilgisayarınıza indirdikten sonra yine formu bilgisayarda dolduruyorsunuz. Çıktı aldıktan sonra imzalayıp bize ulaştırıyorsunuz.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME :::::

Cemiyetimize üyelik başvurularında mutlaka kurumsal kimlik aranacak ve geniş çaplı soruşturmaların ardından olumlu olanlar kabul edilecektir.

Kısacası cemiyetimize ulusal ve yerel basın olmak üzere, radyo, tv kanalları, dergi, yazılı basın sahipleri ve çalışanları gibi kaliteli ve başarılı üyeler alınacaktır.

 İnternet sitelerinde ofis, vergi levhası, adli ve meslek oda kayıtları gibi kurumsal olanların başvurularının değerlendirmeye alınacağı duyurulur.

YÖNETİM KURULU…

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3-

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan aşağıda belirtilen kişiler üye olabilir.

a)-ASIL ÜYELER
Gazeteler, dergiler, haber, fotoğraf ve film ajansları, radyo ve televizyon kuruluşları ile elektronik basın ve yayın kuruluşlarında “gazetecilik niteliğinde” en az iki yıl aralıksız ve fiilen çalışmış ve çalıştırılmış olanlar, aşağıda belirtilen nitelikleri taşımaları halinde asıl üye olabilirler. Çeşitli kuruluşların basın ve halkla ilişkiler bölümlerinde çalışanlar da nitelikleri taşımaları halinde asıl üye olabilirler.

 ÜYELİK BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU

Kısacası cemiyetimize Ulusal ve yerel basın olmak üzere, Radyo, Tv Kanalları, Dergi, Yazılı basın sahipleri ve çalışanları gibi kaliteli ve başarılı üyeler alınacaktır.

 İnternet sitelerinde ofis, vergi levhası, adli ve meslek oda kayıtları gibi kurumsal olanların başvurularının değerlendirmeye alınacağı duyurulur.

Üyelik evrakları

1-      Web sitemiz üzerinden bilgisayarlarınıza başvuru formu indirilecek ve bilgisayar üzerinde imza kısmına kadar doldurulacak ve çıktı alındıktan sonra imza atılacak

2-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-      Adli Sicil Belgesi

4-      3 adet vesikalık resim

5-      Basın kuruluşuna ait tüm resmi evrakların fotokopileri
6-       Kan Grubunuzu  üyelik başvuru formuna yazıyorsunuz
7-       Şahsınıza ait özel otomobiliniz varsa plaka numaranızı üyelik başvuru formuna yazıyorsunuz

 MNG KARGO ULUSLARARASI GAZETECİLER CEMİYETİ MÜŞTERİ NO ...437630382

Türkiye genelinde cemiyete üyelik başvuru formlarını MNG Kargo ile  bize gönderiyorsunuz. MNG Kargo da müşteri numaramız 437630382 dir. Bu kodla MNG Kargoda cemiyetimizin adresi ve iletişim bilgileri sisteme yüklenmiştir.

a-1)-ASIL ÜYELİĞİN KOŞULLARI

Asıl üye olabilmek için gerekli koşullar şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 21 yaşını bitirmiş olmak,
c) Kısıtlı olmamak,
d) Hırsızlık, sahtekarlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli işler ve onur kırıcı suçlardan biri ile kesin hüküm giymemiş olmak, ( adli sicilden silinmiş olsa bile)
e) Mesleğin onuruna aykırı kötülüğün sahibi olmamak,
f) Gazetecilik niteliğindeki işte en az iki yıl çalışmış olmak,
g) Dernek kurma hakkını yitirmemiş olmak.

 

b)-ONURSAL ÜYELER

Uluslararası Gazeteciler Cemiyeti’ne ve gazetecilik mesleğine yararı dokunan Türk ve yabancı uyruklular, kanunların öngördüğü biçimde başvuru aranmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyeliğe yönetim kurulu kararıyla kabul edilebilirler. Onursal Üye sayısı asıl üyelerin yüzde beşini geçemez. Onursal Üyelerin seçme, seçilme ve aidat ödeme hakları yoktur.

ÜYELİK İÇİN BAŞVURMA
Asıl üye olmak isteyenler, iki asıl üyenin imzasını taşıyan fotoğraflı başvuru formu, varsa basın kartı fotokopisi veya iki yıl basın iş kolunda çalıştığını onaylayan belge ile Cemiyet Genel Sekreterliğine müracaat eder. Dernek lokalinde on gün asılı kalan başvuruyu Yeterlilik Kurulu değerlendirerek, kabulü veya reddi önerisini Yönetim Kurulu’na iletir.

Yönetim Kurulu aday üyenin asıl üyelik için yaptığı başvuruyu gerekçe göstermeksizin olumlu veya olumsuz karara bağlar. Sonuç, otuz gün içinde başvuru sahibine gerekçe göstermek zorunda olmaksızın yazılı olarak bildirilir.

Red kararı verilen adaylar Yönetim Kurulu kararının kendilerine tebliğinden itibaren bir yıl geçmeden aday olamazlar.

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ile Halka İlişkiler Basın Kurulu ve Yeterlilik Kurulu üyeleri eş güdümlü olarak alınan ortak karar ile aday önerebilirler. Üyeliğe kabul edilen aday, giriş ödentisini üyeliğe kabul bildirimini izleyen bir ay içerisinde ödemek zorundadır. Ödeme zamanında yapılmazsa, üyeliğe alınma kararı geçersiz sayılır. Asıl üyeler işyeri ve oturma adresleriyle sosyal durumlarındaki değişiklikleri otuz gün içinde Dernek Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Bildirmezlerse, her türlü tebligat için üye kayıt defterindeki bilgilerin esas alınacağını kabul etmiş sayılırlar.

         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

            Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Üyelerin giriş aidatları ve yıllık aidatları, Genel Kurul’ca belirlenir.

            Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

         Üyelikten Çıkma

         Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Yasaların ve bu tüzüğün belirttiği nedenlerle üyelik hakkını yitirenlerle, Derneğin tüzük amaç ve kararlarına aykırı davrananlar, üyeler arasındaki dayanışmayı bozacak ve Derneğin kamuoyundaki itibarını zedeleyecek davranışta bulunanlar, üç ay süre ile ödentisini vermeyip yazılı uyarıya rağmen borcunu bir ay içinde ödemeyenler Yönetim Kurulu’nca üyelikten düşürülerek kütükten silinirler.

Dernek asıl üyeliğinden çıkarılma kararı Yönetim Kurulu tarafından taahhütlü mektupla bildirilir. Haklarında üyelikten kesin çıkarma kararı verilmiş olan eski üyeler, üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. Bu kişiler yeniden üyeliğe ancak Genel Kurul kararıyla alınabilir.

Her üye önceden yazılı olarak bildirmek şartı ile dernek üyeliğinden ayrılabilir. Üyelikten ayrılan veya çıkarılanlar üye olmaktan kaynaklanan tüm haklarını yitirirler.